Prepravné podmienky

1. Spoločné prepravné podmienky:

a.) meno odosielateľa, obchodné meno, kompletná adresa, PSČ, telefónne číslo odosielateľa

b.) obchodné meno, kompletná adresa, PSČ a telefónne číslo príjemcu (nie je možné adresovať zásielku na P.O.Box)

c.) uvedenie nesprávnej, resp. nekompletnej adresy odosielateľa zbavuje prepravcu povinnosti doručiť zásielku v garantovanom čase a splniť podmienky dané pre garantovaný servis podľa bodu 6.  – spoločných prepravných podmienok.

2. Podpísaním prepravného listu odosielateľom a prepravcom dochádza k uzatvoreniu zmluvného vzťahu o preprave zásielky. Odosielateľ svojím podpisom na prepravnom liste potvrdzuje, že všetky údaje a informácie ním uvedené sú pravdivé a správne ( hmotnosť, rozmery, obsah, vlastnosti a deklarovaná hodnota zásielky).

3. Odosielateľ je povinný uviesť správne údaje, potrebné na prepravu zásielky.

4. Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný ich odovzdať prepravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi neodovzdaním týchto listín, resp. ich nesprávnosťou. Odosielateľ je povinný poskytnúť prepravcovi správne údaje o obsahu zásielky a jej povahe a zodpovedá za škodu, ktorá bola prepravcovi spôsobená porušením tejto povinnosti.

5. Prepravovanú zásielku musí odosielateľ primerane zabaliť a to tak, aby bola chránená proti poškodeniu pri manipulácii  počas prepravy.

6. Garantovaný čas doručenia zásielky, je vopred dojednaný. V prípade nedodržania garantovaného času doručenia zásielky, prepravca poskytne zľavu z prepravného. Poskytnutím tejto zľavy sa paušálne vyrovnajú možné škody (ekonomické straty), ktoré vzniknú nedodržaním dodacej lehoty. V prípade neovplyvniteľných skutočností prepravca nezodpovedá za prerušenie dopravy.

7. Z prepravy sú vylúčené : peniaze, šeky, ceniny, šperky, drahé kovy, sklenené a krehké predmety bez pevného obalu, zvieratá, zbrane, strelivo, nebezpečné látky a pod.

8. Neuvedené zmluvné vzťahy v týchto prepravných podmienkach sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR.

www.productge.com